wtorek, 18 stycznia 2011

Arkusz przepływów finansowych.

Arkusz przepływów finansowych.

Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych (ang. Cash Flow Statement) prezentuje źródła, z których zostały uzyskane środki pieniężne w danym roku oraz kierunki ich wykorzystania. W rachunku przepływów pieniężnych uwzględnia się wszystkie wpływy i wydatki z działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej firmy.

1. Na działalność operacyjną składa się:

- Wpływy( Sprzedaż, Inne wpływy z działalności operacyjnej,

- Wydatki (Dostawy i usługi, Wynagrodzenia netto, Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia, Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym, Inne wydatki operacyjne)

2. Na działalność inwestycyjną składa się:

- Wpływy: (bycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych, zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne, z aktywów finansowych (dywidendy, udział w zyskach, spłata udzielonych pożyczek długoterminowych, odsetki, inne), inne wpływy inwestycyjne )

- Wydatki( nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych, inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne, na aktywa finansowe (nabycie aktywów finansowych, udzielone pożyczki długoterminowe), inne wydatki inwestycyjne)

3. Na działalność finansową składa się:

- Wpływy ( Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału, kredyty i pożyczki, emisja dłużnych papierów wartościowychinne wpływy finansowe

- Wydatki( nabycie udziałów (akcji) własnych, spłata kredytów i pożyczek, wykup dłużnych papierów wartościowych, z tytułu innych zobowiązań finansowych, odsetki, inne wydatki finansowe)

Sporządzony Cash Flow:

Pozycja

Wyszczególnienie

I rok

II rok

III rok

A

Przepływ środków pieniężnych z działalności operacyjnej


I

Wpływy

200 000

400 000

600 000

II

Wydatki

250 850

347 450

377 450

III

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (A.I +/- A.II)

-50850

102550

222 550

B

Przepływ środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej


I

Wpływy

0

0

0

II

Wydatki

33 500

20 000

20 000

III

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (B.I – B.II)

-33 500

- 20 000

-20 000

C

Przepływ środków pieniężnych z działalności finansowej


I

Wpływy

150 000

0

0

II

Wydatki

23 479

23 479

23 479

III

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (C.I – C.II)

126 521

-23 479

-23 479

D

Przepływy pieniężne netto razem (A.III + B.III + C.III)

42 441

59 071

179 071

Tabela 1. Arkusz przepływów finansowych na rok 2011

Jak widać nasza firma w pierwszym roku posiadała dodatnie przepływy z działalności finansowej, ujemne z działalności inwestycyjnej oraz ujemne z działalności operacyjnej. Sytuacja taka jest klasyczna dla nowopowstałych rozwijających się firm (większość finansowania z kredytów i kapitału własnego przeznaczana jest na inwestycje i rozwój operacyjny formy) Firma zaczyna osiągać dodatnie przepływy z działalności operacyjnej, jednocześnie spłacając kredyty, które tworzą ujemny przepływ z działalności finansowej w drugim i trzecim roku działalności. Dodatkowo co roku 20 000 zł przeznaczane jest na inwestycje (amortyzacje sprzętu itp.) Powyższy Cash Flow jest typowy dla rozwijającej się firmy, która większość zysków przeznacza na nowe inwestycje.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz