środa, 29 grudnia 2010

Czynniki wzrostu i ograniczenia, substytuty i towary komplementarne

Chcielibyśmy aby nasza firma świadcząca usługę lokalnej telewizji internetowej, po wejściu na rynek rozwijała się. Rozumiemy przez to poszerzanie swojej działalności, wdrażanie nowych usług, wzrost liczby klientów i przynoszenie coraz większych zysków. Możemy mówić o pewnych czynnikach stymulujących wzrost bądź też zatrzymanie się rozwoju naszej firmy. Czynniki te można podzielić na te zależne od nas (wewnętrzne) oraz takie na które nie mamy żadnego wpływu (zewnętrzne).

Do pierwszego typu determinantów, bezwzględnie zaliczyć można kapitał posiadany przez firmę. Dosyć oczywistą sprawą jest, że im więcej pieniędzy posiada nasza firma (szczególnie przy tworzenie i wdrażaniu usługi) tym łatwiej będzie nam zaistnieć na rynku i pozyskać klientów. Większy budżet pozwala m .in. na zakup lepszego sprzętu technicznego, co wpłynie na zwiększenie jakości usługi i wyprzedzenie bądź zagrożenie pod tym względem konkurencji. Możemy także, przeznaczyć więcej pieniędzy na reklamę, dzięki czemu szersze grono potencjalnych klientów dowie się o działalności naszej firmy.

Drugim ważnym czynnikiem wewnętrznym jest odpowiednio wykwalifikowana kadra. Nie należy przez to rozumieć, że będziemy zatrudniać ludzi tylko z wysokim wykształceniem. Chodzi nam bardziej o to, żeby właściwi ludzie pracowali na właściwym stanowisku (odpowiednim do posiadanych przez nich wiedzy i umiejętności). Dodatkowo trzeba zapewnić im odpowiednie szkolenia, przez co będą mogli wnieść do firmy coś nowego, wpłynąć na jakość jej funkcjonowania oraz przyczynić się do rozwoju.

Kolejnym czynnikiem wewnętrznym jest odpowiednia strategia marketingowa. Dobra strategia może być głównym kluczem do sukcesu, jaki chcemy aby nasza firma w przyszłości odniosła. Mądrze przemyślana i dobrana pozwoli nam na walkę z konkurentami, i pozyskanie klientów którzy będą zapewniać zyski. Jednak, jeżeli przyjęta przez nas strategia działania będzie nieodpowiednia możemy przyczynić się do rychłego końca naszej działalności.

Drugim rodzajem czynników są czynniki zewnętrzne. Zaliczyć do nich możemy politykę globalną oraz przepisy obowiązujące w prawie. Mogą one wpłynąć pozytywnie bądź też negatywnie na rozwój naszej firmy. Panujące przepisy mogą nam pomóc przy wchodzeniu na rynek, np. dzięki ustawie o konkurencji. Określa ona warunki rozwoju i ochrony konkurencji oraz zasady podejmowane w interesie publicznym ochrony interesów przedsiębiorców i konsumentów. Reguluje też zasady i tryb przeciwdziałania praktykom ograniczającym konkurencję oraz praktykom naruszającym zbiorowe interesy konsumentów, a także antykonkurencyjnym koncentracjom przedsiębiorców i ich związków. Z drugiej strony inne przepisy zakazują nam stosowania niektórych praktyk, które mogłyby przynieść zyski firmie, jednak byłyby szkodliwe dla innych.

Kolejnym czynnikiem zewnętrznym jest możliwość zatrudnienia wykwalifikowanej kadry. Jeżeli na rynku nie będzie ludzi odpowiednio wykształconych do pracy w naszej firmie, będziemy musieli zatrudnić „gorszy” personel. Będzie to wtedy negatywny czynnik, ponieważ pracownicy nie będą wspierać rozwoju naszej usługi, a wręcz przeciwnie mogą ją nawet pogarszać.

Ostatnim, ale jakże ważnym czynnikiem zewnętrznym ograniczającym rozwój proponowanej przez nas usługi jest konkurencja. Jeżeli na rynku istnieje już wiele firm oferujących już to co my dopiero chcemy dopiero wdrożyć, będzie nam znacznie trudniej zaistnieć. Przedsiębiorstwa funkcjonujące już dłuższy czas, posiadają swoich stałych klientów, mają większe doświadczenie oraz lepszy pogląd na sytuacje aktualnie panującą w interesującym nas sektorze. Wejście na taki rynek jest znacznie trudniejsze, ponieważ musimy zaoferować coś konkurencyjnego, coś co zachęci potencjalnych klientów do skorzystania właśnie z naszej oferty. Jeżeli natomiast nie ma dużo konkurentów w naszej branży, pozyskanie nabywców naszej usługi jest znacznie łatwiejsze.

Za czynnik ograniczający rozwój, możemy uznać istnienie wielu substytutów naszej usługi, które zabierają nam naszych potencjalnych klientów. Za substytuty lokalnej telewizji internetowej możemy uznać:

· Telewizję naziemną, która do tej pory jest najpopularniejszym sposobem oglądania treści video oferowanych przez dostawców. Istnieje wiele lokalnych kanałów telewizyjnych np.: TVN Warszawa, Tele-top, TVP Łódź itd.

· Portale społecznościowe, oferujące udostępnianie swoich plików (zdjęcia, filmy)

np. youtube.com, wrzuta.pl

· Telewizja internetowa o dużym zasięgu, mogąca prezentować treści zbliżone do oferowanych przez nas

Kolejnym czynnikiem omawianym przez nas są dobra i usługi komplementarne do oferowanej przez nas działalności. Niska cena i szeroki dostęp do nich, wpływają pozytywnie na rozwój naszej firmy. Przykładowo usługą komplementarną do lokalnej telewizji internetowej jest usługa dostępu do Internetu. Jeżeli w interesującym nasz obszarze, dużo ludzi będzie miało dostęp do Internetu, bądź też szybko i tanio będą mogli taką usługę zamówić liczba potencjalnych klientów znacznie rośnie. Zakładając jednak, że w danym obszarze nikt nie oferuje dostępu do Internetu, istnienie lokalnej telewizji nie będzie miała sensu, bo nie będzie miał z niej kto korzystać. Podobnie ma się sytuacja z drugim dobrem komplementarnym jakim są urządzenia dostępowe, pozwalające na korzystanie z oferowanej usługi. W naszym przypadku są to przede wszystkim komputery PC, notebooki oraz smartphony. Ich popularyzacja i łatwość są dla nas bardzo korzystne.

Innymi czynnikami wzrostowymi dla naszej usługi jest migracja ludności do większych miast w tym do Warszawy oraz wzrost liczby użytkowników korzystających z Internetu. Dzięki tym dwóm tendencjom panującym na runku liczba klientów zainteresowanych lokalną telewizją internetową znacznie wzrasta.

Przygotowanie, utrzymanie i rozliczenie usług - kooperacja z partnerami wg eTOM

eTOM dostarcza również opis procesów związanych ze współpracą z partnerami.  Ta grupa procesów wspiera procesy operacyjne, zarówno klienckie tj Fulfillment, Assurance i Billing oraz funkcyjne procesy operacyjne. Proces zarządzania relacjami z dostawcami i partnerami (S/PRM) dopasowany jest do procesu CRM.

Przygotowanie, utrzymanie i rozliczenie usług na poziomie usług i operacji wg Etom

W poniższym opracowaniu zostanie opisana część modelu eTOM, która opisuje procesy związane z zarządzaniem oferowanymi przez naszą firmę usług, jak i wdrażaniem nowych pomysłów. Procesy w ramach tej grupy skupiają się na znajomości usług i zawierają wszystkie funkcjonalności niezbędne do zarządzania i operowania komunikacją i usługami nabytymi lub proponowanymi klientom.

Przygotowanie, utrzymanie i rozliczenie usług na poziomie CRM wg eTOM

Etom to mapa procesów telekomunikacyjnych, która została rozszerzona wzgldem TOM. Jest to powszechnie stosowany model procesowy przedsiębiorstwa telekomunikacyjnego. Opisuje zestaw obszarów biznesowych, ich kluczowe procesy oraz współdziałanie. Model ten został opracowany przez TeleManagement Forum, a jego specyfikacje są w dalszym ciągu rozwijane. Etom został zaakceptowany przez ITU-T. eTOM obejmuje trzy główne obszary procesów biznesowych:

wtorek, 28 grudnia 2010

Mechanizm i organizacja wytwarzania wartości (istota oferty)

Celem działalności naszego przedsięwzięcia jest publikowanie treści video w trybie VoD na tyle ciekawych, iż będą one zaspokajały ciekawość, zainteresowania oraz upodobania możliwie najszerszej grupy użytkowników (mieszkańców danej dzielnicy Warszawy). Tematyka treści umieszczanych przez nas w serwisie będzie początkowo ograniczała się do obszaru dzielnicy Śródmieście w Warszawie, a docelowo będzie to tematyka związana z Warszawą.

Forma prawna, struktura powiązań własnościowych

Forma prawna przedsiębiorstwa (również forma organizacyjno-prawna przedsiębiorstwa) to forma jaką przyjmuje przedsiębiorstwa t momencie rejestracji. Wybór formy prawnej określa zasady organizacji, czyli strukturę organizacyjną oraz sposób rejestracji przedsiębiorstwa lub spółki. Wybór formy prawnej następuje przy tworzeniu i zakładaniu nowego przedsiębiorstwa.

środa, 22 grudnia 2010

Typowe źródła finansowania, ryzyko sektorowe, wyceny przediębiorstw...

Poniższy tekst omawia typowe źródła finansowania dla telewizji internetowych, przestawia opis ryzyka sektorowego oraz analizuje wartość podmiotów już działających na rynku.

Rynek telewizyjny jest rynkiem bardzo specyficznym. Kierują nim określone zasady, prawo oraz ustawy o radiofonii i telewizji. Aby móc nadawać telewizję linearną konieczne jest posiadanie koncesji. Warto wyjaśnić czym jest telewizja linearna. Linearność w telewizji oznacza przekazy telewizyjne (rozpowszechnianie telewizyjne) świadczone przez dostawców usług medialnych, umożliwiające równoczesny dla wszystkich użytkowników odbiór audycji w ramach pewnego układu tych audycji. Na początku naszej działalności nie planujemy ubiegać się o koncesję, gdyż wiąże się to z dodatkowymi kosztami. Serwis będzie polegał na stopniowym umieszczaniu materiałów wideo i to użytkownik będzie decydował co chce w danej chwili oglądać. Głównym źródłem finansowania naszego serwisu będą przede wszystkim reklamy. Jest to ogromna większość pozyskiwanych przychodów przez tego typu działalność. Warto dodać, że w pierwszym kwartale bieżącego roku w Polskim Internecie wydano ponad 371mln zł (!), co stanowi 15% wzrost w porównaniu z poprzednim rokiem. Jak zatem widać firmy chcą inwestować w internetową reklamę, a ta staje się coraz bardziej popularna. Nasze zyski nie będą ograniczały się jedynie to reklam. Planujemy naszą ofertę programową wzbogacić płatnymi lekcjami nauki języków obcych, lekcjami tańca, które będą oferowały zewnętrzne szkoły językowe, szkoły tańca w porozumieniu z naszym serwisem. Oczywiście przychody będą zależały w największym stopniu z aktywnością użytkowników i popularnością naszego portalu. Finansowanie naszej działalności można zacząć od dotacji. Skorzystamy z programu Innowacyjna Gospodarka, który umożliwia bezzwrotną pożyczkę na rozpoczęcie działalności.

Analizując ryzyko finansowe doszedłem do wniosku że jest ono bardzo duże. Na początku działalności trzeba dysponować bardzo dużym kapitałem. Sprzęt telekomunikacyjny orazusługi telekomunikacyjne (dużej przepustowości redundantne łącze do polskiego Internetu) są bardzo drogie. W dodatku zyski mogą pojawić po znacznym czasie od rozpoczęcia działalności.

W celu wyceny przedsiębiorstw należy wziąć pod uwagę klika metod takich jak metoda majątkowa, dochodowa, porównawcza oraz mieszana. Najlepszą z nich w odniesieniu do naszej firmy wydaje się być metoda dochodowa, której główną zasadą jest przyjęcia przedsiębiorstwa za dobro, którego ogólna wartość powiązana jest w nierozerwalny sposób od korzyści finansowych, które przynosi. Metoda majątkowa bazuje przede wszystkim na majątku trwałym firmy. W przypadku telewizji internetowych wartość przedsiębiorstwa określana jest liczbą użytkowników korzystających z serwisu oraz ich aktywnością. Metoda porównawcza opiera się na wyborze przedsiębiorstw z tej samej gałęzi rynku, które posiadają podobną strukturę przychodów i kosztów.

poniedziałek, 20 grudnia 2010

Infrastruktura techniczna umożliwiająca utrzymanie usług


Utrzymanie poprawnego działania usługi telewizji lokalnej po uprzednim jej wdrożeniu opiera się na nieustannym dbaniu o jej dostępność i odpowiednią jakość. Jak pamiętamy, zależymy od tego jak postrzegają nas nasi odbiorcy, od stopnia ich zadowolenia. Klient jest najważniejszy!

Infrastruktura techniczna umożliwiająca uodpornienie lub szybkie reagowanie na awarie zależy wprost od wymienionych w poprzednim poście elementów infrastruktury, na bazie której usługa zostanie wdrożona.

Najprościej sprawa wygląda w kwestii utrzymania serwera. Korzystamy z zewnętrznego, płatnego hostingu, w ramach którego firma go świadcząca zobowiązuje się do dbania o utrzymanie i poprawne działanie serwera. Podpisując umowę otrzymujemy gwarancję 100% dostępności danych zgromadzonych na serwerze, firma zapewnia też regularne tworzenie kopii zapasowych. Tak brzmi teoria, od której jak wiemy, w praktyce występuje wiele odstępstw. Zdajemy sobie sprawę, że korzystanie z hostingu zewnętrznego wiąże się z ryzykiem niedotrzymania warunków umowy z nie naszej winy, jednakże na starcie musimy podjąć to ryzyko. Inwestycja we własny serwer byłaby dużą lekkomyślnością. Tym ważniejsze jest więc rozważne wybranie firmy hostingowej, z dużym doświadczeniem i renomą. Z czasem oczywiście można pokusić się o serwer redundantny, jednak decyzja co do tego musi być zainspirowana znaczącym wzrostem popularności naszej usługi.

Ważnym elementem w kwestii utrzymania serwisu będzie stanowisko admina. Jego zadaniem będzie zarówno dbanie o należyte działanie serwisu, usuwanie na bieżąco pojawiających się problemów (nieaktywne linki, bugi zgłaszane przez użytkowników, filtrowanie treści dodawanej przez użytkowników itd.).

Konieczne będzie również monitorowanie ilości odwiedzin, prowadzenie statystyk, które będą bardzo cenne dla potencjalnych reklamodawców. Kontrolować należy także stan dostępnej przestrzeni dyskowej oraz miesięcznego limitu transferu danych. Nie można dopuścić do sytuacji, w której nagle zbraknie któregoś z wymienionych parametrów.

Oczywistym elementem związanym z utrzymaniem każdej firmy jest jej siedziba oraz elementy umożliwiające sprawną administrację : komputer z dostępem do Internetu, fax, telefon, drukarka, xero. Brzmi prozaicznie ale nie można o tym zapomnieć.

Rentowność działalności obecnych graczy

Poniższy tekst przedstawia analizę rentowności telewizji internetowych w Polsce. Co prawda nasze przedsięwzięcie skierowane jest do nieco innej części rynku, bardziej lokalnego, lecz z uwagi na niszę w sektorze lokalnych telewizji internetowych, zajmę się analizą tylko największych portali, których program skierowany jest raczej do ogółu niż do odbiorców ze ściśle ograniczonego obszaru.

Przyjęta przeze mnie definicja rentowności opiera się na stwierdzeniu że przedsiębiorstwo jest wtedy rentowne gdy osiąga dodatni (w określonym czasie) wynik finansowy. Można powiedzieć, że rynek telewizji internetowych jest dopiero w fazie rozwoju. Najbardziej znaczące pozycje na rynku zajmują firmy z największym kapitałem, co związane jest z faktem, że serwisy tego typu przynoszą zyski dopiero po długim czasie, co związane jest z pozyskaniem dużej liczby widzów, zyskaniu popularności, a ten proces niestety trwa długo.

Wbrew temu co może się wydawać, okres dużego, dynamicznego wzrostu popularności będzie z całą pewnością najtrudniejszy w naszej działalności. Dynamiczny wzrost liczby użytkowników oznacza również dynamiczną zmianę obciążenia łączy, serwerów. Aby utrzymać nasz serwis na odpowiednio wysokim, stałym poziomie zmuszeni będziemy inwestować w kosztowną infrastrukturę, wydzierżawienie dodatkowych łączy. Oznacza to, że pomimo wzrostu popularności naszego serwisu może on w krótkiej perspektywie nie przynosić zysków. Pamiętamy jak zupełnie innego typu serwis - nasza-klasa miał ogromne problemy z wydajnością swoich serwerów podczas dużego wzrostu popularności, w dodatku takie problemy utrzymywały się przez dłuższy czas. Jak duże może być obciążenie serwisów telewizyjnych widać na przykładzie telewizji Onet.tv gdzie w pierwszym dniu otwarcia portalu zarejestrowano 50 tysięcy wejść.

czwartek, 16 grudnia 2010

Parametry infrastruktury technicznej umożliwiającej oferowanie usług


Wcześniejsze rozważania dotyczące stosowanych obecnie technik, ich ograniczeń, kierunków rozwoju itd. pozwoliły nam w pewnym stopniu zorientować się z czym przychodzi nam się zmierzyć chcąc rozpocząć działalność lokalnej telewizji internetowej. Teraz pora na nieco bardziej sprecyzowane podejście do tematu i określenie rodzaju infrastruktury wraz z jej parametrami, która umożliwi nam oferowanie naszych usług. Należy przy tym pamiętać, że owszem, jakość powinna być dla nas priorytetem, z drugiej jednak strony wchodząc na rynek należy być ostrożnym i w początkowej fazie rozwoju szukać kompromisu uwzględniającego ograniczone zasoby finansowe.
Z tego względu pierwsza wersja naszego serwisu zostanie stworzona przy użyciu któregoś z dostępnych na rynku darmowych systemów zarządzania treścią CMS. Jak wspomniałem we wcześniejszych rozważaniach na temat tworzenia serwisów WWW, przy wyborze CMS powinniśmy starać się wyeliminować wszystkie najpowszechniejsze wady tego rozwiązania. A więc należy szukać systemu jak najbardziej elastycznego, dającego możliwość rozwoju. Ważne, aby już na starcie mieć świadomość istnienia wielu dostępnych modułów. Nie bez znaczenia jest tu również wydajność, zwłaszcza w przypadku telewizji internetowej.
Oprócz niezbędnej funkcjonalności musimy zadbać jeszcze o jedno – wygląd! Nie bez znaczenia mówią „jak Cię widzą tak Cię piszą”..estetyka wykonania strony WWW, odpowiedni dobór kolorystyki i wszelkich elementów muszą być przemyślane. Ponieważ nie jest to zadanie trywialne, uważam że należy powierzyć je człowiekowi z doświadczeniem i odpowiednimi umiejętnościami. Wynajęcie profesjonalnego grafika komputerowego wiąże się oczywiście z dodatkowymi kosztami, mimo to sądzę, że warto w to zainwestować. Odpowiedni design serwisu pozwoli od samego początku zjednać sobie użytkowników i pozytywnie wpisać się na listę miejsc przez nich odwiedzanych. Dodatkowym atutem zatrudnienia grafika komputerowego jest okazja do zaskoczenia użytkowników niebanalnym „wystrojem” naszego portalu, dzięki czemu będzie on lepiej kojarzony.
Jeśli chodzi o usługę telewizji lokalnej w Internecie kluczowe znaczenie będzie miał wybór odpowiedniego serwera. Materiały wideo wymagają niestety bardzo pokaźnej przestrzeni dyskowej do dyspozycji, ich udostępnianie z kolei wiąże się z potrzebą posiadania wysokiego limitu miesięcznego transferu. Wszystko to przekłada się na konieczność skorzystania z droższych opcji hostingu. Na początek skorzystać możemy z serwera wirtualnego z pakietem oferującym 1 TB przestrzeni dyskowej oraz 10000 GB transferu miesięcznego. Ponadto do dyspozycji będziemy mieć 2 GB pamięci RAM co powinno zapewnić sprawne działanie serwera. Otrzymujemy przy tym gwarancję 100% dostępności danych zgromadzonych na serwerze oraz pełne wsparcie techniczne. Licząc średni rozmiar przechowywanych plików wideo około 500MB daje to nam około 2000 różnych materiałów wideo możliwych do umieszczenia w serwisie. Limit transferu 10000GB w zupełności powinien spełniać potrzeby naszych użytkowników. Ponadto w celu oszczędności posiadanego limitu w przypadku udostępniania filmów długich, o znacznych rozmiarach, zamierzamy wykorzystać technikę streakingu, w której cały udostępniany materiał dzielony jest na malutkie kawałki, a serwer zarządzający wysyła do klienta z wyprzedzeniem tylko dane, które są w stanie zapełnić jego bufor, wartość bufora ustawiana jest na około 5-10 sekund. Jakie są tego konsekwencje?
• Unikniemy sytuacji, w której użytkownik wybierze materiał filmowy, który zostanie w całości zbuforowany w jego komputerze, a potem z różnych względów (nie odpowiednia treść, znudzenie itp. Itd.) zrezygnuje z obejrzenia go – oszczędzamy w ten sposób dostępny limit transferu
Tak jak powiedziałem, jest to szczególnie ważne w przypadku filmów o dużych rozmiarach, dla filmów krótszych nie musimy podchodzić do sprawy tak bardzo restrykcyjnie.
Oczywiście potrzebujemy domeny, w której funkcjonować będzie nasz serwis. Zgodnie z informacjami we wcześniejszych wpisach, w tym względzie nie powinno być większych problemów, dostępnych jest wiele domen świetnie pasujących do naszego portalu, poniżej zaprezentowano kilka z nich:


Na koniec wspomnijmy jeszcze o jednym aspekcie infrastruktury technicznej niezbędnej do wdrożenia naszego serwisu. Zamierzamy prezentować w nim treści wideo dostępne za darmo, ale również nazwijmy to strefę PREMIUM, gdzie za odsłonę należy uiścić opłatę. W dzisiejszych czasach możemy śmiało założyć, że każdy użytkownik naszego serwisu z 99,99% prawdopodobieństwem będzie korzystał również z telefonu komórkowego. W związku z tym najłatwiej będzie zrealizować pobieranie opłat za wyświetlane treści właśnie w formie mikropłatności dokonywanych przez sms. Jest wiele firm świadczących takie usługi, oczywiście można pokusić się o implementację autorskiego systemu, jednak na początku warto skorzystać ze sprawdzonych rozwiązań jak chociażby serwis dotpay.pl

wtorek, 14 grudnia 2010

Wiązka potrzeb konsumentów i nisze

Analizując wiązkę potrzeb konsumentów odnieśmy się do hierarchii potrzeb wg Masłowa. Przy pomocy graficznej piramidy można przedstawić sekwencję potrzeb od najbardziej podstawowych (wynikających z funkcji życiowych), do potrzeb wyższego poziomu, które aktywizują się dopiero po zaspokojeniu niższych. Za najważniejsze dla konsumenta (na samym dole piramidy) Masłow uznał potrzeby fizjologiczne. Gdy nie są one zaspokojone, dominują nad wszystkimi innymi potrzebami, wypierając je na dalszy plan. Decydują w bardzo znaczącym stopniu o przebiegu zachowania człowieka. Następnymi w hierarchii są potrzeby bezpieczeństwa. Pobudzają one do działania, zapewniając nienaruszalność. Ujawniają się w momencie, gdy dotychczasowe nawyki okazują się mało przydatne. Dopiero po nich znajduję się potrzeba przynależności, w której możemy po części „lokować” swoją usługę. Potrzeba ta występuje w usiłowaniach przezwyciężenia osamotnienia, eliminacji i obcości, uczestnictwa w życiu grupy. Lokalna telewizja internetowa może pomóc w jej zaspokajaniu. Przykładem może być np. gdy ktoś z poza miasta przeprowadza się do Warszawy i nie zna nikogo ze swojego osiedla. Początkowo może czuć on się obco i nieswojo w nowym miejscu. W przezwyciężeniu tego pomocna będzie nasza usługa, dzięki której nowy mieszkaniec będzie mógł się dowiedzieć czegoś o swojej okolicy : np. gdzie znajdują się różnego rodzaju sklepy, galerie handlowe, firmy usługowe itp. Oglądając umieszczone w naszym serwisie filmy pozna także swoich sąsiadów, ich zainteresowania oraz dowie się o organizowanych przez nich spotkaniach itp. Kolejną wg hierarchii Masłowa jest potrzeba szacunku i uznania, zarówno w oczach własnych i w oczach innych ludzi. Nasza lokalna telewizja może wesprzeć realizację tego celu. Jeżeli przykładowo, osoba posiada jakieś ciekawe, wyjątkowe umiejętności lub zainteresowania może uploadować na nasze serwery treści video pokazujące swoje zdolności i zachęcające innych do ich poznania i pogłębiania. W ten sposób może zyskać szacunek i podziw w oczach swoich sąsiadów. Najwyżej w piramidzie Masłowa znalazła się potrzeba samorealizacji, wyrażająca się w dążeniu człowieka do rozwoju swoich możliwości. Stanowi ona środek do zaspokajania potrzeb fizjologicznych lub reakcji kompensujących niezaspokojenie innych potrzeb. Korzystając z naszej usługi klient może , zaspokajać tą potrzebę tworząc własne programy, doszkalając się np. korzystając z wiedzy innych użytkowników i umieszczonych przez nich porad, instrukcji, przykładowych lekcji.

Oferowana przez nas usługa może zaspokoić wiele rodzajów nisz rynkowych, czyli wąsko zdefiniowanych grup klientów, którzy szukają ściśle określonych korzyści. Przykładem tego może być np. zaspokojenie osób chcących nauczyć się gotować chińskie potrawy. Jeżeli jedna z osób korzystająca z naszej usługi, będzie pochodziła z tamtego regionu, zachęcona przez innych klientów utworzy cykl lekcji (w postaci filmików) o tym w jaki sposób przyrządzać tradycyjne potrawy. W podobny sposób mogą być zaspokajane inne tego typu nisze tj. nauka jogi, orgiami, itp. Telewizja nasza będzie także mogła na życzenie klientów, zrealizować cykl przewodników, ułatwiających podejmowanie przez nich różnych decyzji np. porównanie przedszkoli znajdujących się na naszym osiedlu. Dzięki temu młodzi rodzice, będą mogli po obejrzeniu video podjąć decyzję gdzie posłać w przyszłości swoje dziecko.