poniedziałek, 10 stycznia 2011

Analiza finansowa (bilans, arkusz zysków i strat)

Analiza finansowa (bilans, arkusz zysków i strat)

To czy przedsięwzięcie jest możliwe do zrealizowania pod kątem finansowym określają arkusz zysków i strat, arkusz przepływów finansowych oraz bilans. Arkusze te umożliwiają realistyczne spojrzenie na inwestycję pod kątem opłacalności, określają czy zobowiązania wynikłe podczas otwierania działalności będą możliwe do pokrycia.

Bilans przedsiębiorstwa określa przede wszystkim jego faktyczną wartość, analizuje sytuację firmy w określonym aktualnym punkcie w czasie. Przedstawia zestawienie przychodów, rozchodów, zysków, strat. Zawiera omówienia aktyw, pasyw firmy. Na aktywa składa się majątek trwały firmy, jego obroty, finanse, które posłużą do uzyskania przychodów, natomiast pasywa zawierają zobowiązania przedsiębiorstwa (kredyty, należności do spłaty, również kapitał własny- zyski netto, z poprzednich lat, środki przeznaczone na podział zysków). W bilansie aktywa muszą być równe pasywom.

Do aktywów zalicza się majątek firmy trwały, obrotowy, finansowy, który posłuży do uzyskania przychodów, natomiast pasywa to zobowiązania przedsiębiorstwa – kredyty, pożyczki, należności, ale również kapitał własny, składający się m.in. z zysku netto, zysku z lat poprzednich, środków przeznaczonych na podział zysków. W bilansie aktywa muszą być równe pasywom.

Bilans na początku działalności

Aktywa

Trwałe

31 500 zł

Obrotowe

1 200 zł

Środki pieniężne

17 300 zł

Suma

50 000 zł

Pasywa

Kapitał własny

50 000 zł

Zysk netto

-

Zysk z poprzednich lat

-

Podział zysków

-

Zobowiązania

-

Suma

50 000 zł

Na samym początku działalności musimy liczyć się z wydatkami na zakup sprzętu, oprogramowania, napisanie serwisu przez zewnętrzną firmę programistyczną, wszystko to zalicza się jako środki trwałe. Wydatki bieżące do 3500 zł można uznać jako środki obrotowe ( w naszym przypadku wynajem serwera, domeny, wydatki bieżące). Początkowe finansowanie inwestycji będzie pozyskane z wkładu własnego( na członka 12500 zł).

Analiza finansowa nie może się obejść bez arkusza zysków i strat, który jaki jest ogólny wynik finansowy przedsiębiorstwa.
Każdy rachunek zysków i strat składa się z 4 elementów:

1. Wyniku z działalności operacyjnej.

2. Wyniku operacji finansowych.

3. Wyniku operacji nadzwyczajnych

4. Obowiązkowego obciążenia z tytułu podatku dochodowego.

Procedurę ustalania wyników finansowych umieszczono w tabeli poniżej:

Procedura ustalania wyników finansowych w rachunku ZiS


Przychody – koszty działalności podstawowej

=

WYNIK ZE SPRZEDAŻY

+/-

Wynik z pozostałej działalności operacyjnej (przychody – koszty)

=

WYNIK Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ

+/-

Wynik operacji finansowych (przychody –koszty)

=

WYNIK Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

+/-

Wynik operacji nadzwyczajnych (zyski – straty)

=

WYNIK BRUTTO

-

Podatek dochodowy

=

WYNIK NETTO


Arkusz zysków i strat może być opracowany w dwóch wariantach: kalkulacyjnym i porównawczym. Wybrałem wariant kalkulacyjny. Arkusz kalkulacyjny w przeciwieństwie do bilansu tworzy się dla pewnego przedziału czasowego (rok, kwartał, miesiąc), w naszym przypadku jako przedział czasu wybrałem miesiąc wrzesień czyli około pół od rozpoczęcia naszej działalności. Przyjąłem założenie że serwis będzie posiadał wtedy 20 000 tysięcy użytkowników.

L.P.

Pozycja w rachunku

Kwota

A

Przychody ze sprzedaży produktów, towarów, materiałów

30 000

B

Koszty sprzedanych produktów, towarów, materiałów

8454,15

C

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)

21 545, 85

D

Koszty zarządu i sprzedaży

12 450

E

Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D)

9 004,85

F

Pozostałe przychody operacyjne

0

G

Pozostałe koszty operacyjne

0

H

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (E+F-G)

9 004,85

I

Przychody finansowe

0

J

Koszty finansowe

1 956,61

K

Zysk (strata) z działalności gospodarczej (H+I-J)

7 048,24

L

Zyski nadzwyczajne

0

M

Straty nadzwyczajne

0

N

Zysk (strata) brutto (K+L-M)

7 048,24

O

Podatek dochodowy

2289,16

P

Zysk (strata) netto (N-O

5 708,88

Komentarz do pozycji rachunku:

1. Na pozycję pozostałe koszty/przychody operacyjne składają się m.in. takie operacje jak:

- zbycie/nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

- działalność socjalna

- rozwiązanie/utworzenie rezerw

- odszkodowania, kary, grzywny.

Z racji, że firma nie zakłada na razie takich operacji, lub nie jest w stanie przewidzieć (grzywny) pozycje te pozostawiono z wartością 0.

2. W kosztach finansowych zawarto raty kredytowe, oraz leasingowe

3. Z definicji strat i zysków nadzwyczajnych wynika iż są one nietypowe i nie da się ich przewidzieć, dlatego to pola także pozostawiono puste. Gdyby chciano coś wpisać w te pola, straty nadzwyczajne wydają się znacznie bardziej realne. Bardziej prawdopodobne wydaje się popsucie drukarki niż na przykład otrzymanie spadku przez jednego ze współwłaścicieli.

4. Założono że firma będzie płacić 19% podatek liniowy.

1 komentarz: